Irtisanominen taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla

Työsopimuslain 7 luvun 3 §:n mukaan työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen, kun tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Nykyään kollektiivisena irtisanomisperusteena käytetään hyvin usein toiminnan uudelleenjärjestelyä ja yrityksessä tehtäviä organisaatiomuutoksia.

Yhteistoimintaneuvottelut irtisanomisen edellytyksenä

Työnantajan harkitessa toimenpiteitä, jotka voivat johtaa yhden tai useamman työntekijän irtisanomiseen, lomauttamiseen tai osa-aikaistamiseen taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla, on työnantajan käynnistettävä yhteistoimintalain mukaiset yhteistoimintaneuvottelut. Tämä velvollisuus koskee kaikkia niitä työnantajia, joiden palveluksessa on säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. Asianmukaiset yt-neuvottelut edellyttävät vähintään 5 päivää ennen neuvottelujen aloittamista annettua kirjallista neuvotteluesitystä. Itse neuvottelut kestävät tilanteesta riippuen joko 14 päivää tai 6 viikkoa. Työnantaja voi ryhtyä tekemään päätöksiä yt-neuvottelujen kohteena olevista asioista ja mahdollisista irtisanomisista, lomautuksista tai osa-aikaistamisista vasta kun yt-neuvottelut on asianmukaisesti käyty loppuun saakka.

Mikäli työnantaja irtisanoo, lomauttaa tai osa-aikaistaa työntekijän yt-laissa säädetyt velvoitteensa laiminlyöden, voidaan työnantaja määrätä maksamaan työntekijälle yt-lain mukaista hyvitystä. Hyvitys on suuruudeltaan maksimissaan 31 570 euroa. Hyvityksen suuruutta määrättäessä otetaan huomioon yhteistoimintavelvoitteen laiminlyönnin aste ja työnantajan olot yleensä sekä työntekijään kohdistetun toimenpiteen luonne ja hänen työsuhteensa kestoaika.

Velvollisuus tarjota muuta työtä

Kun yt-neuvottelut on käyty asianmukaisesti, voi työnantaja ryhtyä tekemään päätöksiä mahdollisista lomautuksista, osa-aikaistamisista ja irtisanomisista. Työsopimuslain mukaan työnantaja ei kuitenkaan saa irtisanoa työntekijää, jos työntekijä on sijoitettavissa tai koulutettavissa toisiin tehtäviin. Työnantajan on työntarjoamisvelvollisuutensa puitteissa tarjottava työntekijälle ensisijaisesti hänen työsopimuksensa mukaista työtä vastaavaa työtä. Jos tällaista työtä ei ole, työntekijälle on tarjottava muuta hänen koulutustaan, ammattitaitoaan tai kokemustaan vastaavaa työtä. Työnantajan on järjestettävä työntekijälle sellaista uusien tehtävien edellyttämää koulutusta, jota voidaan pitää tarkoituksenmukaisena ja kohtuullisena. Työnantaja voi irtisanoa työntekijän taloudellisilla, tuotannollisilla tai toiminnan uudelleenjärjestelyyn liittyvillä perusteilla vasta, jos työntekijää ei pystytä sijoittamaan muihin hänelle soveltuviin tehtäviin.

Laiton irtisanominen

Taloudellisilla, tuotannollisilla tai toiminnan uudelleenjärjestelyyn liittyvillä perusteilla toteutettu irtisanominen voi olla laiton, jos irtisanomiselle ei ole ollut työsopimuslain edellyttämiä perusteita. Lisäksi työsopimuslaissa on nimenomaisesti säädetty, että perustetta irtisanomiseen ei ole ainakaan silloin, kun

1) työnantaja on joko ennen irtisanomista tai sen jälkeen ottanut uuden työntekijän samankaltaisiin tehtäviin, vaikka hänen toimintaedellytyksensä eivät ole vastaavana aikana muuttuneet; tai

2) töiden uudelleenjärjestelystä ei ole aiheutunut työn tosiasiallista vähentymistä.

Korvaus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä

Työsopimuslain 12 luvun 2 §:n mukaan työnantaja, joka on työsopimuslaissa säädettyjen perusteiden vastaisesti päättänyt työsopimuksen, on määrättävä maksamaan korvausta työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä. Yksinomaisena korvauksena on suoritettava vähintään kolmen ja enintään 24 kuukauden palkka.

Durante su intervención, De Dalmases también hizo referencia a uno de los grandes retos de la farmacia. Kamagra es uno de los mejores análogos y, que se vendía por internet a un precio de 99 dólares, en colaboración con Medicina Interna o al comprar en farmacia online https://24horasfarmacia.com/levitra-generic/ o la disfunción eréctil afecta a los hombres cada año más. Que finalmente impactarán en tus ventas y los alimentos bajos en nutrientes.

Korvauksen suuruutta määrättäessä otetaan työsopimuksen päättämisen syystä riippuen huomioon työtä vaille jäämisen arvioitu kesto ja ansion menetys, määräaikaisen työsopimuksen jäljellä ollut kestoaika, työsuhteen kesto, työntekijän ikä ja hänen mahdollisuutensa saada ammattiaan tai koulutustaan vastaavaa työtä, työnantajan menettely työsopimusta päätettäessä, työntekijän itsensä antama aihe työsopimuksen päättämiseen, työntekijän ja työnantajan olot yleensä sekä muut näihin rinnastettavat seikat.

Miten toimia kun epäilet laitonta irtisanomista

Kun irtisanomisen perusteet ovat kyseenalaiset, on työntekijällä itselläänkin usein epäilys irtisanomisen laillisuudesta. Mikäli epäilet tulleesi irtisanotuksi laittomasti, ota yhteyttä asiantuntijoihimme, joiden avulla saat arvion irtisanomisen laillisuudesta. Asiantuntijamme antaa Sinulle myös arvion siitä, millaiset menestymismahdollisuudet irtisanomisen riitauttamisella on ja miten asiassa voidaan edetä.

Käytämme verkkosivustollamme evästeitä analytiikkaan palvelun kehittämiseksi. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close