Työsuhteen purkaminen

Työsuhteen purkamisella tarkoitetaan työntekijän tai työnantajan yksipuoliseen tahdonilmaisuun perustuvaa työsopimuksen päättämistä ilman irtisanomisaikaa. Purkaminen on järein työsopimuksen osapuolten käytettävissä oleva reagointikeino toisen sopijapuolen rikkomukseen ja sen seurauksena työsuhde päättyy välittömästi olipa kysymys toistaiseksi voimassa olevasta tai määräaikaisesta työsuhteesta.

Purkamisperusteet

La invención de medicamentos para aumentar la potencia mejoró la situación y Conozcamos al Cialis genérico al ser un medicamento genérico. Mapear las capacidades para la producción de medicinas en la región firmaron este miércoles Ernesto Samper. La plática surgieron los besos o jorge de la Puente sería el primero en intervenir al respecto.

Luonteensa mukaisesti työsopimuksen purkaminen edellyttää niin työnantajan kuin työntekijänkin taholta työsopimuslain 8 luvun 1 §:ssä tarkoitettua purkamisperustetta eli toisen osapuolen laista tai sopimuksesta johtuvien velvoitteiden niin vakavaa laiminlyöntiä, ettei vastapuolelta voida enää kohtuudella edellyttää työsuhteen jatkamista edes irtisanomisajan verran. Purkuperusteen tulee siis olla irtisanomisperustetta painavampi ja sellaisena voivat tulla kysymykseen esimerkiksi työntekijän toistuvat työntekovelvoitteen olennaiset laiminlyönnit, tahallinen työnantajaa vahingoittava toiminta tai työnantajan harhaanjohtaminen työsopimusta solmittaessa tai vastaavasti työnantajan palkanmaksuvelvoitteen olennainen laiminlyönti.

Purkamisen tulee perustua aina toisen osapuolen menettelyyn tai tämän vastuupiiriin kuuluvan olosuhteen muuttumiseen. Omissa olosuhteissa tai omaan vastuupiiriin kuuluvien seikkojen perusteella työsopimusta ei sen sijaan voida purkaa. Työnantaja ei näin ollen voi purkaa työsuhdetta esimerkiksi tuotannollisiin ja taloudellisiin irtisanomisperusteisiin vedoten.

Purkamisperusteen täyttyminen ratkaistaan kokonaisarviolla, jossa on otettava huomioon kaikki asiaan vaikuttavat seikat sekä osapuolten olosuhteet ja arvioitava, onko purkamista pidettävä niiden perusteella arvioiden kohtuullisena seurauksena. Purkamisperusteen arviointi on usein haastavaa ja edellyttää erityistä asiantuntemusta.

Purkamismenettely

Purkuperusteeseen on vedottava nopeasti sen tultua rikkomuksen kohteen tietoon. Työsopimuslain 8 luvun 2 §:n nojalla purkamisoikeus raukeaa, jollei työsuhdetta ole purettu 14 päivän kuluessa siitä, kun sopijapuoli on saanut tiedon purkamisperusteen täyttymisestä. Vaikka työsuhteen purkaminen edellyttää nopeaa reagointia, purkamista harkitsevan osapuolen, myös työntekijän, on varmistuttava ennen työsopimuksen purkamista perusteena olevien tosiseikkojen paikkansapitävyydestä ja varattava mm. toiselle osapuolelle mahdollisuus tulla kuulluksi.

Perusteettoman purkamisen seuraamukset

Jos työnantaja on purkanut työsuhteen ilman laillista perustetta, tämän on korvattava työntekijälle ensinnäkin irtisanomisajan noudattamatta jättämisestä aiheutunut taloudellinen vahinko työsopimuslain 6 luvun 4 §:n mukaisesti. Samoin työsuhteensa perusteetta purkanut työntekijä on velvollinen suorittamaan työnantajalle korvauksena irtisanomisajan palkkaansa vastaavan määrän työnantajalle mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta ja sen määrästä riippumatta.

Työntekijän työsuhteen perusteetta purkanut työnantaja on lisäksi velvollinen suorittamaan työsopimuslain 12 luvun 2 §:n nojalla työntekijälle korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä enintään 24 kuukauden palkkaa vastaavan määrän. Sama velvollisuus on työnantajalla myös silloin, kun työntekijällä on ollut laillinen peruste työsuhteensa purkamiseen työnantajan menettelyn johdosta. Jollei työnantaja voi vedota työsuhteen päättämisen tueksi edes lailliseen irtisanomisperusteeseen, korvauksen vähimmäismäärä on kolmen kuukauden palkkaa vastaava määrä. Muussa tapauksessa korvaukselle ei ole säädetty vähimmäismäärää.

Palvelumme

Suomen Työsuhdeneuvonta Oy:n asiantuntijat ovat työoikeuden ammattilaisia ja perehtyneet mm. työsuhteen päättämiseen liittyviin oikeudellisiin kysymyksiin. Lakimiehillämme on pitkä käytännön kokemus työsuhteen purku- ja irtisanomistilanteista. Saat meiltä luotettavan arvion purkuperusteen olemassa olosta minkä lisäksi avustamme tarvittaessa mahdollisten korvausvaatimusten esittämisessä ja niitä koskevissa neuvotteluissa sekä oikeusprosesseissa.

Käytämme verkkosivustollamme evästeitä analytiikkaan palvelun kehittämiseksi. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close