EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisu äitiysvapaan ajan palkasta

Oikeustapauskommentti (Esa Schön)

EU-tuomioistuin antoi 13.2.2014 työtuomioistuimen pyynnöstä ennakkoratkaisun äitiysvapaan palkkaa koskevassa asiassa (asia C-513/11). Ratkaisu koski tapausta, jossa Nokia Siemens Networks Oy:n palveluksessa ollut henkilö halusi uudelleen raskaaksi tultuaan keskeyttää palkattoman hoitovapaan siirtyäkseen äitiysvapaalle. Työsuhteessa sovellettavan teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen mukaan äitiysvapaalle jäävällä työntekijälle tulee maksaa äitiysvapaan ajalta ”täysi palkka kolmelta kuukaudelta edellyttäen, että hänen työsuhteensa on yhdenjaksoisesti jatkunut vähintään kuusi kuukautta ennen laskettua synnytysaikaa”. Osapuolten välillä oli erimielisyyttä siitä, oliko työntekijällä oikeus äitiysvapaan ajan palkkaan jäädessään äitiysvapaalle palkattomalta hoitovapaalta.

EU-tuomioistuin viittasi ratkaisunsa perusteluissa direktiiviin 96/34 (Neuvoston direktiivi 96/34/EY UNICE:n, CEEP:n ja EAY:n tekemästä vanhempainlomaa koskevasta puitesopimuksesta) ja totesi, että sen tavoitteena on edistää miesten ja naisten yhtäläisiä mahdollisuuksia ja tasa-arvoista kohtelua tarjoamalla heille mahdollisuus sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämää koskevat velvoitteensa sekä antaa uusille vanhemmille mahdollisuus keskeyttää työnteko perhe-elämään liittyvien velvoitteidensa täyttämiseksi. Sanotun perusteella EU-tuomioistuin totesi, että asiassa on tutkittava ”missä määrin unionin oikeudessa sallitaan se, että — vanhempainlomalle jäämisellä on vaikutusta sitä seuraavan äitiysvapaan pitämisen edellytyksiin niiltä osin kuin kyse on — kansallisen oikeuden säännöissä säädetystä palkanmaksun jatkumisesta”.

EU-tuomioistuin totesi perusteluissaan, että ”sillä, että työntekijä päättää käyttää oikeuttaan vanhempainlomaan, ei pitäisi olla vaikutusta niihin edellytyksiin, joiden mukaisesti hän voi käyttää oikeuttaan jäädä toiselle vapaalle” ja että jos hyväksyttäisiin sellainen työehtosopimuksen tulkinta, jonka mukaan palkattomalta hoitovapaalta äitiysvapaalle jäävällä työntekijällä ei olisi oikeutta työehtosopimuksen mukaiseen äitiysvapaan palkkaan, perhevapaaoikeuden käyttäminen johtaisi tällaisen työntekijän osalta ”väistämättä siihen, että hän menettää osan palkastaan”. EU-tuomioistuimen mukaan tämä tarkoittaisi sitä, että palkattomalle vanhempainlomalle – tässä tapauksessa siis hoitovapaalle – jäävä työntekijä joutuu tällaiselle perhevapaalle jäämisestä päättäessään ”etukäteen luopumaan — palkallisesta äitiysvapaasta, mikäli hänen täytyy keskeyttää vanhempainlomansa jäädäkseen välittömästi sen jälkeen äitiysvapaalle” ja että ”tämän seurauksena työntekijälle on houkuttelevampaa olla jäämättä tällaiselle vanhempainlomalle”.

Edellä sanotun perusteella EU-tuomioistuin päätyi siihen lopputulokseen, että työehtosopimuksen määräys, jonka mukaan palkattomalta perhevapaalta äitiysvapaalle jäävälle työntekijälle ei makseta äitiysvapaan ajalta palkkaa toisin kuin työstä äitiysvapaalle jäävälle työntekijälle, loukkaa direktiivin 96/34 tehokasta vaikutusta ja että kyseinen direktiivi on näin ollen esteenä kyseisenkaltaisille työehtosopimuksen määräyksille. EU-tuomioistuimen näkemys oli toisin sanoen se, että hoitovapaalta äitiysvapaalle jäävää työntekijää ei voida asettaa työehtosopimuksella äitiysvapaan palkan maksamisen suhteen huonompaan asemaan kuin työntekijöitä, jotka jäävät äitiysvapaalle työstä.

Työtuomioistuin tulee antamaan oman ratkaisunsa asiassa noin kahden kuukauden kuluessa. EU-tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti unionin oikeudella on etusija suhteessa kansalliseen oikeuteen ja EU-tuomioistuimen unionin oikeuden soveltamista koskevat ratkaisut ovat luonteeltaan kansallista tuomioistuinta sitovia. Työtuomioistuimen on näin ollen perustettava ratkaisunsa EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisuun ja sen ratkaisu tulee siis olemaan edellä kuvatun mukainen.

Käytämme verkkosivustollamme evästeitä analytiikkaan palvelun kehittämiseksi. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close